Obec Soutice
Soutice Černýš, Kalná

Informace o obci

Současnost

V roce 2020 než jsme se stačili rozkoukat objevil se bacil Koronavir, který nás na delší dobu zahnal do svých domovů. Nosili jsme roušky a bylo třeba zrušit veškeré připravené akce. Zaměstnankyně obce se staraly o zajištění nákupů a rozvoz jídel seniorům. Alena Svobodová a Anna Vilímovská ušily zdarma roušky, které jsme rozvezli našim seniorům nad 60 let. Část roušek bylo nakoupeno společně s dezinfekcí. Koronavirus nás neodradil a tak jsme začali pracovat na rekonstrukci budovy bývalé školy č.p.16. Připravovalo se zaměření budovy, žádné totiž nikdy nebylo uděláno a pro rekonstrukci budovy bylo nezbytné. Projektová příprava byla na celý dům v plném proudu. Nejprve byly provedeny bouračské práce, poté nastala výroba oken, dveří, mříží na firmě v Plzni. Abychom mohli předávat spoluobčanům důležité informace, zavedli jsme pro naše občany mobilní rozhlas. Zprávy posíláme na mobil nebo do uvedeného emailu. Stačilo vyplnit leták, který byl přílohou Souticovin, nebo se přihlásit do aplikace na webu obce.  Došlo ke změně dodavatele obědů pro seniory, obědy nám vozí firma TUREK Vlašim. Zaměstnankyně obce obědy rozvážejí seniorům do jejich domovů. Naši senioři mají tu výhodu, že oběd, který je za cenu 100,-Kč zaplatí polovičku tj.: 50,-Kč. Rozdíl doplácíme z obecního rozpočtu. Nechali jsme ošetřit ovocné stromy v původních alejích u Hlásníků, Nešperek a v okolí obalovny COLAS. Dále jsme zajistili odborné ošetření památné lipky u svaté Anny a Panny Marie, nejdříve byl ulomený terminál a poté poškozený kmen ve spodní části. Vyměnili jsme vodovodní redukční ventil v armaturní šachtě, aby se tak zlepšila dodávka a tlak pitné vody do části Podolí a Kopečky. Zamezili jsme parkování vozidel TIR u obalovny COLAS osazením sloupků s řetězy a betonovými svodidly. V naší obci firma HPN Projekt  s.r.o. Obrataň umístila čtvrtý gumový polštář ke snížení rychlosti, ohledně bezpečnosti chodců, se značkami nad kostelem sv. Jakuba Většího. Na budově bývalé školy č.p.16 provádí firma Pegisan sta s.r.o. Plzeň obnovu fasády. Budova dostane původní vzhled z roku 1901. V měsíci červenci bylo muzeum Soutice  vyhlášeno Ministerstvem kultury ČR  za kulturní památku. Do části chatové osady Borka jsme zajistili frézovanou balenou na opravu příjezdové cesty. Ota Futčík upravil povrch cesty, materiál rozhrnul a osadníci pod vedením šerifa p.Volka dovedli cestu k dokonalosti.

V roce 2019 začaly přípravné práce na PD "II/126-Propojení dálnice D1 se sil.1/2 v  Kutné Hoře-1.etapa. Obec dala požadavek na vybudování kruhového objezdu v části Rafanda, aby tak došlo ke snížení rychlosti na státní komunikaci a především ke snížení počtu dopravních nehod v této části. Nezapomněli jsme ani na bezpečný osvětlený přechod pro chodce ze sousedících chat, kteří zde přecházejí nebezpečným úsekem. Vznikne tady okružní křižovatka Soutice-Rafanda. Dále došlo k opravě kamenného křížku „U Veteránů“. Byl rovněž obnoven nápis a červené srdce. U křížku je dřevěná lavička k odpočinku příchozích. Na základě dokončeného pasportu dopravního značení a místních komunikací byla provedena instalace a výměna již neplatných dopravních značek. Kvůli bezpečnosti chodců byl osazen zpomalovací gumový polštář. Započali jsme s realizací projektu „Protipovodňová opatření pro obec Soutice-LVS“ formou dodávky a montáže varovného a výstražného systému, dodávky a montáže lokálního výstražného systému. V muzeu a v některých částech obce pan Klíma natáčel na kameru několik rozhovorů a záběrů z obce. O muzeu Soutice hovořila starostka Alena Exnerová, o historii obce zasvěceně hovořili pan Antonín Vilímovský a paní Libuše Kasalová(Třešňáková). Na soutoku řek Želivky a Sázavy krásnou atmosféru dotvořila Katka Svobodová a Ruda Kasl.  Opět jsme rozsvítili vánoční strom, který byl díky zaměstnankyním Aleně Svobodové a Daniele Steiningerové bohatě ozdoben. Velkým překvapením pro všechny byl nový betlém s vyřezanými sochami a zvířaty, který rovněž zaměstnankyně vyrobily za podpory, šikovnosti a pracovitosti svých partnerů a kamarádů. Poslední den v roce byl již tradičně uspořádán pochod na soutok řek Želivky a Sázavy. Místní šikulkové vyrobili na soutok řek stůl pro odložení  opečených špekáčků,  svařáku, šampáňa a dalších laskomin a samozřejmostí pro ně byla  i výroba posezení, kde si unavení turisté  mohou odpočinout před dalším poznáváním okolní krajiny. 

V roce 2018 došlo k označení dopravní značkou část Soutice-Kopečky. V tomto roce jsme připravovali několik žádostí o dotace na další zvelebení obce.  Připravili jsme projektovou dokumentaci na novou fasádu bývalé školy č.p.16.  Také jsme pořídili  traktůrek na sekání  travnatých obecních ploch, ale je možné posekat i vysokou trávu a na podzim provést sběr listí z mnoha stromů na obecních pozemcích. Hledáme vhodné místo na zabudování knihobudky.

V roce 2017 jsme započali s realizací Umrlčí cesty a doprovodnou vysadbou v krajině. Celkem bylo vysazeno 174 ks stromů. Z toho 70 ks ovocných  a 56 listnatých stromů bylo vysazeno u Umrlčí cesty, 31 ks ovocných stromů - hrušně v části Kalná směrem k ČS SHELL, 17 ks listnatých stromů bylo doplněno do březového stromořadí na Kopečkách a bylo založeno 3335 m2 travo-bylinných porostů.  I v letošním roce jsme se ocitli na Vyšehradě s obnovou návsi v Černýši a rekonstrukcí zvoničky a železného kříže s korpusem Krista. Schválili jsme zadání nového územního plánu. Naše obec Soutice se rovněž důkladně připravovala na oslavu 25. výročí samostatnosti a oslavu 125. výročí založení SDH.  Obec pořídila pro sbor dobrovolných hasičů sportovní stříkačku, repliky historických unifororem a repliky hasičských přileb. V roce 2017 byl na celém území obce umístěn dřevěný mobiliář.

Rok 2016 započal díky programu péče o krajinu ošetřením památné lípy u sousoší svaté Anny a Panny Marie odbornou firmou, kde byly provedeny záchranné práce na tomto stromě, jako je redukční řez obvodový, řez bezpečnostní a instalace statické vazby. Podařilo se nám otevřít obchod s potravinami a dalším zbožím v budově bývalé školy a tak se občané dočkali otevření nové prodejny v č.p.16, kterou provozuje Jednota COOP Nymburk. U hasičské zbrojnice byla členy sboru postavena pergola, která slouží při pořádání různých společenských obecních akcích. Na čistírně odpadních vod došlo k výměně technologie, která již dosluhovala. Od roku 1995 je čistírna v provozu a je vlastně zázrak, že nám tolik let sloužila bez větších potíží. Pro zaměstance jsme koupili vozidlo Dacia Logan, které je využíváno pro zajištění sociálních služeb, rovněž i k dopravě našich seniorů k lékaři, na úřady, ale i k nákupům právě pro seniory. Zaměstnanci v něm převáží i techniku, kterou potřebují k péči o zeleň. Od jarních měsíců se rekonstruovala zvonička, železný kříž a obnovovala se náves v Černýši. Podzim tohoto roku se  nesl v duchu slavnostního vysvěcení zvoničky a železného kříže s korpusem Krista v životní velikosti v Černýši a obnovené návsi, kde byly vysazeny nové keře a stromy. Zvonička pochází z roku 1914 a kříž věnoval roku1893 černýšské obci Antonín Zadák, velkoobchodník v Praze. Tyto dvě památky nejsou zapsány na seznamu památek NPÚ. Zvonička je kruhového půdorysu s obvodovými stěnami z lomového kamene. Střecha je ze štípaného šindele s delším přesahem "sukýnky" přes zvonici. Okolí stavby je zpevněno kamennými odseky a jsou zde zabudována světla. Kříž je železný se sochou Ježíše Krista v nadživotní velikosti osazený bronzovou deskou s věnováním místního rodáka. Kolem kříže je zahrádka a zámečnické oplocení. Opěrná zídka je nově vyzděna přírodním kamenem, doplněná schody a chodníčky z kamenných odseků. K odpočinku je na návsi umístěn dřevěný mobiliář doplněný o informační tabuli s umístěním památek ve středních Čechách a Kutnohorsku. Náves byla doplněna dřevěným mobiliářem, které je možné využívat k setkávání místních občanů, ale i k odpočinku příchozích turistů. Bylo schváleno pořízení nového územního plánu obce Soutice. Čerpali jsme dotaci od Středočeského kraje na uskutečnění akce "Vítání prázdnin". Také se nám podařilo odstranit černou skládku, která roky vznikala při příjezdu do části Kalná. Byly zde vysazeny keře a upraven a oset terén.

V roce 2015 byla slavnostně otevřena pobočka České pošty Partner, která zajišťuje nejen našim občanům veškeré poštovní služby.  Soutické muzeum tradic jsme přihlásili na výstavu Má vlast cestami proměn na Vyšehrad. No a co se nestalo, doslova zázrak, neboť naše muzeum získalo 1.místo v celostátním internetovém hlasování, starostka obce Alena Exnerová obdržela z rukou profesora Pirka Cenu osobnosti za nevšední propagaci projektu a týmovou spolupráci a kamenné srdce, které je symbolem pro Výstavu Má vlast cestami proměn. V tomto roce jsme nezanedbali ani zeleň, odborná firma nám ošetřila 72 stromů na celém území obce. Zaměstanci zvládli likvidaci větví a dřevní hmoty. Tento rok došlo i k výsadbě třech alejí v obci, jedna byla vysazena k Luhům, druhá k Nešperkám a třetí k Hlásníkům. Aleje byly pojmenovány na akci "Loučení s létem" po osobnostech, které naší obcí prošly. Jedna je pojmenována po JUDr.Vojtěchu Zamarovském, druhá po Emě Destinové a třetí po MUDr.Františku Elplovi.  V budově obecního úřadu nastala rekonstrukce jednotlivých kanceláří , ale i výměna. Kancelář účetní byla vybavena zařízením pro pobočku České pošty Partner, zařízení poskytla Česká pošta. Účetní se přestěhovala spolu se zaměstnanci obce do prostor, kde dřívě bývala provozovna pošty. Starostka začala využívat prostory v 1.patře, kde bývala zasedací místnost. Dnes je zde kancelář, ale i dostatek místa pro konání veřejných zasedání obecního zastupitelstva a zrovna i tak pro různá jednání a přijímání návštěv. Při 70. výročí od ukončení II.světové války byl umístěn na místo k pomníku padlých z I.světové války pomníček se vzpomínkou na židovské rodiny žijící tehdy v naší obci. Farář Thilc.Jaroslav Scirasewski v kostele sv.Jakuba Většího sloužil mši za zemřelé a členové Sboru dobrovolných hasičů spolu se starostkou Alenou Exnerovou za doprovodu místních občanů, kteří se zúčastnili pietního aktu, slavnostně položili věnec k pomníku, kde starostka přečetla projev se vzpomínkou na soutické židovské rodiny Ohrenstainů a Popovských. Adventní náves od roku 2015 zdobí betlém, který pro naši obec vyrobil Pavel Dušek. Byl doplněn malbou svatého Josefa a Panny Marie a dřevěnou kolébkou s Ježíškem a tyčkovým oplocením. 

V roce 2014 bylo zrestaurováno sousoší svaté Anny a Panny Marie a upraveno jeho okolí společně s výsadbou keřů, ošetřením stromů, zabezpečení svahu proti vodní erozi a sousoší bylo rovněž doplněno dřevěným mobiliářem a směrovkami k dalším památkám v obci.  Zaměstnanci obnovili záhony s růžemi ve středu obce. SDH se opět aktivně podílel na opravě hřbitovní zdi. Do chatové osady Borka byla vyspravena příjezdová komunikace a rovněž zaměstnanci obce provedli opravu přístupové komunikace v části Hrad. ŘSD Bernartice vybudovalo nové svody na vodu z přívalových dešťů z D1 a vydláždilo okolí podjezdu D1 v Kalné. Rok 2014 byl pro Soutice velmi významný díky přihlášení naší obce do Vesnice roku 2014, kde jsme obdrželi dvě ocenění v podobě Zelené stuhy za péči o zeleň a památky a další ocenění Zlatá cihla za zdařilou rekonstrukci špýcharu na muzeum.

Rokem 2013 byla zahájena rekultivace pískovny, která léta sloužila jako skládka všeho možného, především cizími subjekty. Z pískovny postupně vzniká zelná zóna pro odpočinek, doplněná lavičkou a výsadbou stromků. Budova obecního úřadu byla vymalována a proběhla rekonstrukce kanceláří. Sbor dobrovolných hasičů opravil padající taras u domu č.p.57. Tím byl vylepšen příchod k soutickému muzeu. Rovněž se členové SDH chopili barev a štětců a provedli nátěr dřevěné lávky přes řeku Želivku. Byla zde vidět i lidová tvořivost, což bylo velmi originální.

Rok 2012 započal přípravou a podáním žádostí o dotace pro SDH Soutice na opravu hasičské stříkačky a nákup vybavení, jako jsou pracovní oděvy, helmy atd.. Další žádost se týkala výměny oken a vchodových dveří v budově obecního úřadu č.p.16. Dotace nám byly obě přiděleny. Požádali jsme rovněž o dotaci na opravu kříže v Černýši. Kříž byl pracovníky Státního památkového ústavu vyhodnocen jako unikát v České republice, ale bohužel k získání dotace to nestačilo. Velice nás to mrzí, ale budeme žádat dál, nevzdáme se, taková nádhera přece nemůže být zapomenuta. V měsíci březnu jsme připravili a podali žádost o dotaci na opravu sousoší svaté Anny a Panny Marie. Další žádost byla podána u firmy ČEZ na rekonstrukci hřiště v Souticích. Probíhaly práce v obecním lese, zaměstanci čistili obecní lesní pozemky a bylo vysázeno 1 500 stromků.

V roce 2011 zaměstnanci obce začali s vnitřními úpravami knihovny v budově č.p.16. Panem Michalem Vilímovským byla provedena rekonstrukce a opravy na hospůdce v č.p.16. Na dětském hřišti Alena Svobodová a Dana Vlasáková prováděly údržbu a nátěr vybavení. Tato údržba proběhla i v části Kalná a části Černýš. V obci byl firmou ČEZ uložen kabel do místních komunikací a vybudována trafostanice na posílení nízkého napětí. Byla provedena výměna veřejného osvětlení a jeho rozšíření v obci Soutice, ale i v části Kalná od č.p.17 až k e.č. 01. Proběhla výměna vodoměrů v celkové hodnotě 245 000,- Kč.

V roce 2010 byl na návsi v Souticích a u muzea  položen asfaltový povrch a vybudován chodník. Bylo dokončeno vesnické muzeum v hodnotě 4,9 mil. Kč a osazena zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého, na kterou jsme dostali dotaci ve výši 80 000,-Kč a z obecního rozpočtu jsme doplatili 122 091,-Kč. Byla opravena část mostu a osazena původními patníky komunikace vedoucí k soše sv. J. Nepomuckého. Na „ostrově“ v části Podolí byl vyčištěn pozemek od náletových dřevin. Pořídili jsme další nádoby na tříděný odpad v hodotě 60 000,- Kč pro obec Soutice, část Kalnou, část Černýš, Kopečka a Podolí. Koupili jsme malý traktor za 190 000,-Kč na údržbu zeleně na celém území obce. Poskytli jsme finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na nákup germicidních svítidel dětskému oddělení Benešovské nemocnice.

V roce 2009 byl pořízen pro potřeby našich občanů a pro potřeby obecního úřadu Czech Point, na který jsme získali od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 68 540,-Kč. Koupili jsme sněhovou frézu, poskytli jsme finanční příspěvek na pořízení BABYBOXU pro nemocnici v Benešově. Opravili jsme kapličku u č.p.5 a všechny křížky na celém území obce. V obecním lese Čepárky jsme vysadili 4000 stromků za účinné spolupráce s SDH Soutice. Dokončili jsme II. etapu výměny oken a vchodových dveří v budově č.p.16, která obecní rozpočet přišla na 728 969,-Kč. Zaměstnanci provedli vyštukování a výmalbu všech místnosti a chodby. Podařilo se nám udržet provoz České pošty v naší obci. Velkým přínosem pro místní občany bylo znovu otevření prodejny potravin v č.p.16. Byly zahájeny restaurátorské práce na soše svatého Jana Nepomuckého. Rovněž byla zahájena rekonstrukce špýcharu na vesnické muzeum. Na Podolí byla provedena zaměstnanci obce oprava mostku, položení betonových rour u č.p. 32. V tomto roce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na plynofikaci Kopeček a projektové dokumentace na vodovod, kanalizaci a plynofikaci chatové osady na „Rafandě“.

V roce 2008 byl vyhlášen špýchar v Hradě jako kulturní památka a zároveň byla podána žádost na SZIF Praha o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci špýcharu na venkovské muzeum. Byla ošetřena památná lípa u sousoší Svaté Anny a Panny Marie sdružením ČSOP Vlašim. Pro část Kalná a část Černýš byly zakoupeny a zabudovány sestavy pro děti – prolézačka, skluzavka, houpačka. Do naší obce byl zaveden bezdrátový internet Radkem Jelínkem z Nesměřic. Lidé měli možnost v tomto roce koupit pohledy obce Soutice a částí Kalná a Černýš. Na základě žádostí jsme poskytli z obecního rozpočtu finanční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru v Benešově a Sdružení tělesně postižených ve Vlašimi.

Rok 2007 byl rokem, kdy jsme při rekonstrukci půdních prostor v čp.16 objevili řadu historických listinných dokumentů. Tyto dokumenty průběžně zpracovala Božena Schmatová se svým manželem tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Byl zpracován povodňový plán obce Soutice. Do části Kalná byla pořízena v hodnotě 70 000,-Kč dřevěná autobusová čekárna. V budově bývalé školy č.p.16 byla provedena částečná výměna oken a zaměstnanci obce Libor Exner a Roman Petrásek provedli vybourání starých oken, opravili společně s Jaroslavem Brzkem vybourané části po osazení oken. V části Černýš byl položen asfaltový povrch na místní komunikaci. Pro ČOV bylo pořízeno zařízení na likvidaci fosforu v hodnotě 100 000,-Kč.

Rok 2006 přinesl opět starosti, slzy a trápení lidem, které zasáhly povodně. Řeka Sázava vytlačila ze břehů řeku Želivku a její voda způsobila zatopení části Kopeček. Naštěstí nedošlo k závažným škodám na majetku ani na zdraví lidí, kteří mají své nemovitosti v bezprostřední blízkosti řeky. Obec Soutice poskytla finanční příspěvek, ale i materiální podporu lidem postižených povodněmi. Starostka Alena Exnerová byla pozvána k převzetí vyznamenání od Hasičského záchranného sboru Kladno za obětavý přístup při povodních, záchranu lidských životů a majetku. Po povodních, které zasáhly naší ČOV byla provedena rekonstrukce ČOV z dotací od MMR ČR, tyto finanční prostředky byly přiděleny i na vybudování nové lávky přes řeku Želivku a byla opravena místní komunikace k hájence. Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu č.1 v územním plánu obce Soutice. Tento rok je významný také tím, že paní Božena Schmatová začala psát obecní kroniku.

V roce 2005 byla vydána p. Plevou další kniha s vazbou na naši obec Soutice pod názvem „Sázava milovaná“. Zahájili jsme sociální službu pro důchodce a přestárlé občany v obci, neboť jsme získali bezúplatným převodem vozidlo od Policie ČR z Brna k tomuto účelu. Započalo rozvážení obědů od pana Studničky ze Zruče nad Sázavou našim důchodcům. Na nákup, k lékaři nebo na úřady nebyl a není problém seniorům odvoz zajistit. V tomto roce byly provedeny odbornou firmou restaurátorské práce na Pomníku padlým z I. světové války. Pro potřeby obce jsme koupili vysokotlaký čistič, sekačku na trávu a vysavač listí. Na soutoku Želivky a Sázavy jsme pronajali obecní pozemky společnosti Stilking film k natáčení části filmu „Illuzionista“. Do obecní kroniky nám napsal poděkování hlavní hrdina tohoto filmu, americký herec pan Edward Norton.

V roce 2004 jsme se dočkali symbolů pro naši obec „znaku a praporu“ na kterých se pyšnilo na bílém podkladu černé orlí křídlo s červeným spárem, obklopeno modrou soutěskou. Podobný znak měl ve svém erbu rod Čábelických ze Soutic. Starostka osobně  převzala symboly obce Soutice při slavnostním shromáždění z rukou předsedy p. Lubomíra Zaorálka v Parlamentu ČR. Pořídili jsme saténovou vlajku, která je dnes umístěna v našem muzeu, silonové vlajky, odznaky a další symboly obce. Na hřbitově byl opraven kamenný kříž p. Zárubou z Divišova. V části Kalná bylo vybudováno u rybníka zázemí pro posezení místních občanů, jako jsou lavičky, stůl, krb a ohniště. V části Podolí byla opravena z dotačních peněz místní komunikace a vybudována horská vpusť. V tomto roce byla vydána kniha "Želivka naše řeka," kterou napsal p. Pleva z Ledče nad Sázavou. Jsou zde popsány jednotlivé obce v okolí řeky Želivky, o naší obci je zde moc hezké povídání doplněné fotografiemi.

V roce 2003 byla, díky ministru Životního prostředí Liboru Ambrozkovi, který vyslyšel naše prosby a podepsal pro naši obec finanční prostředky, zahájena II. etapa výstavby kanalizace v obci Soutice. Rovněž v tomto roce byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace pro část Černýš. Na  Obecním úřadu proběhla rekonstrukce vnitřních prostor. V tomto roce bylo pořízeno z příspěvků různých sponzorů a za přispění z rozpočtu obce vozidlo a vybavení pro naše dobrovolné hasiče. Na místním hřbitově byl naistalován automat na svíčky a pořízena nová pumpa. Budovy obce, kterými jsou bývalá škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice byly osazeny plynovým vytápěním.

Rok 2002 přinesl mnoha lidem pláč a spoustu starostí, neboť záplavy učinily lidem ze života peklo a to se promítlo i do naší obce. Poslali jsme obci Zálezlice finanční příspěvek a soutičtí občané přispěli hygienickými a pracovními pomůckami. Určitě postiženým lidem pomohla i sbírka oblečení, hraček a dalších potřebných věcí, které jsme odvezli do místa záplav. Poskytli jsme finanční příspěvek pro Záchrannou službu ve Zruči nad Sázavou ve výši 5 000,-Kč. Pro obec byl koupen sypač na zimní údržbu. Po obdržení dotace od Ministerstva životního prostředí ČR jsme ve spolupráci s vlašimskými ochránci přírody podle schváleného projektu vysázeli zeleň na návsi. V dnešní době se předhánějí barevnými květy a plody stromky, keře a drobné keříky, které sem byly vysazeny. Zachována zde byla borovice, která narostla větších rozměrů a je každoročně s přicházejícím adventem vánočně ozdobena. Byla vymalována hasičská zbrojnice a osazena novým osvětlením. Neustálá jednání ohledně dokončení kanalizace v obci Soutice začala přinášet kýžený výsledek. Největší radost začala s přípravou symbolů obce Soutice „znakem a praporem Obce Soutice“ heraldickou kanceláří Dauphin.

Rok 2001 byl přínosem pro část Kalnou, neboť byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace v této části, tak dlouho očekávaná a potřebná. Rovněž byly v části Kalná provedeny drobné opravy na kapličce se zvoničkou. Po vybudování vodovodu a kanalizace byly místní komunikace v Kalné opatřeny novým asfaltovým povrchem. Pro část Černýš se nám podařilo získat grant ve výši 100 000,- Kč od Nadace Občanského fóra na rekonstrukci zvoničky. Grant starostka osobně převzala od manželů Dáši a Ivana Havlových v soukromé rezidenci amerického velvyslance v Praze za jeho účasti. Zvoničku opravil pan Tomáš Svoboda. Podařilo se nám v tomto roce plynofikovat i část Podolí.

V roce 2000 proběhla reforma veřejné správy a tím došlo ke zrušení okresních úřadů z důvodu, aby byly úřady a úředníci blíže lidem. Zda-li se tento záměr naší vládě podařil, posuďte sami. V obecním lese Čepárky bylo vysázeno 2500 stromků. Probíhala další jednání ohledně plynofikace části Soutic - Podolí, jednalo se o výstavbě protihlukové stěny pro části Kalnou a Černýš. V části Černýš proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. Pro část Kalnou byla zpracována dokumentace na posílení elektrické energie nízkého napětí, vysokého napětí a trafostanice. V tomto roce byl po kolaudaci bytů v bytovém domě č.p. 76 zveřejněn záměr na prodej bytů, bohužel místní občané ztratili zájem o koupi bytu a tak byly nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře.

V roce 1999 došlo k rozšíření veřejného osvětlení v obci Soutice u bytových domů č.p. 42, č.p.114, rovněž tak i u hřbitova a v části Kalná u nemovitostí p. Petrů a p. Horáčka. Obec obdržela na základě žádosti dotaci od MMR na rekonstrukci - vybudování 6 bytových jednotek a zároveň záchranu domu č.p.76 – bývalé pošty. Tento rok přinesl po usilovném jednání s STP Praha zahájení plynofikace naší obce Soutice. Rovněž jsme pořídili nádoby na tříděný odpad, zakoupili jsme dřevěné lavice k hospůdce ve škole a pořídili jsme letecké snímky celého území obce. Zdravotně postižení dostali od obce Soutice příspěvek. Vzhledem k tomu, že v obci dobře pracoval Sportklub, provedli jsme na základě jejich žádosti nutné opravy hygienického zařízení a úpravy prostor v budově bývalé školy. Pro část Kalnou byla v tomto roce započata dlouhá a nekonečná jednání na získání dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace.

A již se dostáváme roku 1998, který byl velmi bouřlivý z důvodu požadavku firmy SHELL CZECH  REPUBLIC vybudovat v části Kalná čerpací stanici. Místní obyvatelé se odmítali s touto skutečností smířit a nastala bojová nálada. Křik, výčitky, podezřívání a další negativní věci byly řešeny téměř denně na obecním úřadě. Čerpací stanice dnes bez problémů pracuje. V tomto roce jsme provedli úpravu místních komunikací frézovanou drtí a byla zpevněna cesta do chatové osady Borka.

V roce 1997 byl schválen územní plán obce Soutice a jejích částí. V části Kalná byla opravena kaplička se zvoničkou, provedli jsme zde rekonstrukci veřejného osvětlení a osazení dopravního zrcadla. Budova bývalé školy dostala novou střešní krytinu a nové dešťové svody. Tento rok byl přínosem především pro obyvatele části Podolí  a Kopečka, kde se nám podařilo pro občany vybudovat vodovod. 

Rok 1996 přinesl obyvatelům bytovky č.p. 42 a č.p. 114 novou asfaltovou komunikaci, pořídili jsme telefonní budku na náves a místním občanům sloužily i tři veřejné telefonní stanice v Souticích, Černýši a Kalné. Pořídili jsme traktor Zetor a další vybavení na údržbu obce a jejích pozemků. V tomto roce byla rovněž za finančního přispění obce Soutice započata výstavba skládky Ekoso v Trhovém Štěpánově.

V roce 1995 byla dokončena výstavba ČOV a položeno cca 2 km kanalizačního potrubí. Celá akce byla z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončena a začala tak krušná léta, kdy obec neměla finanční prostředky na dokončení stavby. A tak jsme neustále hledali pomoc, kde se dalo. Starostka Alena Exnerová navštívila všechny ministry Životního prostředí, kteří působili na tomto postu od roku 1992 a seznámila  je s naším problémem. Byly neustále hledány další cesty k získání finančních prostředků na dokončení tohoto díla. V tomto roce jsme požádali o výstavbu protihlukové stěny pro část Černýš, připravovali jsme generel na výstavbu plynofikace naší obce. Ani počasí nás nešetřilo, byly prudké lijáky, které způsobily vylití rybníka v části Kalná a dům č.p. 9 byl vytopen a poškozen nánosy bahna. Pomohli jsme poškozeným dle možností obce s likvidací těchto škod. Rovněž v tomto roce bylo zahájeno projednávání urbanistické studie pro územní plán obce Soutice, části Černýš a Kalná.

V roce 1994 bylo započato s výstavbou kanalizace a ČOV v naší obci. Se Státním fondem životního prostředí ČR byla podepsána smlouva na dotaci a půjčku pro tuto stavbu. Spoustu práce tento rok přinesl při vyřizování restitučních nároků oprávněných osob.

V roce 1993 jsme započali s přípravou projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV. A opět jsme pokračovali s rekonstrukcí nebytových prostor v přízemí bývalé školy, kde byla následně vedle prodejny vybudována hospůdka.

Roku 1992 se obec oddělila od obce Trhový Štěpánov a stala se tak samostatnou obcí. Byl to také rok, kdy byl v naší obci vybudován vodovod s dodávkou pitné vody z úpravny vody Želivka. Dne 16. prosince 1992 proběhla kolaudace a občané si mohli natočit ze svých vodovodních kohoutků pitnou vodu. Splnilo se tak přání Soutičáků po 60-ti letech, jak praví obecní kronika, kde je první zmínka o tom, že se bude v obci Soutice budovat vodovod. Tento rok přinesl i změnu, která se týkala vybudování prodejny smíšeného zboží v budově bývalé školy č. p.16 a tato prodejna je s malou přestávkou otevřena dodnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

logo v obrazegoogle-play-downloadapp-store-download

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sýpka hyzdila centrum Soutic

Muzeum

Dobrý anděl

Dobrý anděl

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 183
TÝDEN: 516
CELKEM: 963768

Kraj Blanických rytířů

Kraj Blanických rytířů

Charita Vlašim

Charita Vlašim

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální teplota

26.10.2021 14:31

Aktuální teplota:

16,5 °C

Vlhkost:

50,4 %

Rosný bod:

6,1 °C

Aktuální počasí

dnes, úterý 26. 10. 2021
slabý déšť 13 °C 4 °C
středa 27. 10. oblačno 13/5 °C
čtvrtek 28. 10. skoro jasno 13/5 °C
pátek 29. 10. skoro jasno 12/7 °C

Interaktivní mapa

Mapa