Pořízení kompostérů a štěpkovače

Sýpka hyzdila centrum Soutic

Muzeum

Interaktivní mapa

Mapa

Aktuální teplota

23.7.2018 03:37

Aktuální teplota:

19,8 °C

Vlhkost:

53,1 %

Rosný bod:

9,9 °C

Obsah

Informace o obci

Současnost obce

Roku 1992 se obec oddělila od obce Trhový Štěpánov a stala se tak samostatnou obcí. Byl to také rok, kdy byl v naší obci vybudován vodovod s dodávkou pitné vody z úpravny vody Želivka. Dne 16. prosince 1992 proběhla kolaudace a občané si mohli natočit ze svých vodovodních kohoutků pitnou vodu. Splnilo se tak přání Soutičáků po 60-ti letech, jak praví obecní kronika, kde je první zmínka o tom, že se bude v obci Soutice budovat vodovod. Tento rok přinesl i změnu, která se týkala vybudování prodejny smíšeného zboží v budově bývalé školy č. p.16 a tato prodejna je s malou přestávkou otevřena dodnes.

V roce 1993 jsme započali s přípravou projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV. A opět jsme pokračovali s rekonstrukcí nebytových prostor v přízemí bývalé školy, kde byla následně vedle prodejny vybudována hospůdka.

V roce 1994 bylo započato s výstavbou kanalizace a ČOV v naší obci. Se Státním fondem životního prostředí byla podepsána smlouva na dotaci a půjčku pro tuto stavbu. Spoustu práce tento rok přinesl při vyřizování restitučních nároků oprávněných osob.

V roce 1995 byla dokončena výstavba ČOV a položeno cca 2 km kanalizačního potrubí. Celá akce byla z důvodu nedostatku finančních prostředků ukončena a začala tak krušná léta, kdy obec neměla finanční prostředky na dokončení stavby. A tak jsme neustále hledali pomoc, kde se dalo. Starostka Alena Exnerová navštívila všechny ministry Životního prostředí, kteří působili na tomto postu od roku 1992 a seznámila  je s naším problémem. Byly neustále hledány další cesty k získání finančních prostředků na dokončení tohoto díla. V tomto roce jsme požádali o výstavbu protihlukové stěny pro část Černýš, připravovali jsme generel na výstavbu plynofikace naší obce. Ani počasí nás nešetřilo,byly prudké lijáky, které způsobily vylití rybníka v části Kalná a dům č.p. 9 byl vytopen a poškozen nánosy bahna. Pomohli jsme poškozeným dle možností obce s likvidací těchto škod. Rovněž v tomto roce bylo zahájeno projednávání urbanistické studie pro územní plán obce Soutice, části Černýš a Kalná.

Rok 1996 přinesl obyvatelům bytovky č.p. 42 a č.p. 114 novou asfaltovou komunikaci, pořídili jsme telefonní budku na náves a místním občanům sloužily i tři veřejné telefonní stanice v Souticích, Černýši a Kalné. Pořídili jsme traktor Zetor a další vybavení na údržbu obce a jejích pozemků. V tomto roce byla rovněž za finančního přispění obce Soutice započata výstavba skládky Ekoso v Trhovém Štěpánově.

V roce 1997 byl schválen územní plán obce Soutice a jejích částí. V části Kalná byla opravena kaplička se zvoničkou, provedli jsme zde rekonstrukci veřejného osvětlení a osazení dopravního zrcadla. Budova bývalé školy dostala novou střešní krytinu a nové dešťové svody. Tento rok byl přínosem především pro obyvatele části Podolí  a Kopečka, kde se nám podařilo pro občany vybudovat vodovod. 

A již se dostáváme roku 1998, který byl velmi bouřlivý z důvodu požadavku firmy SHELL CZECH  REPUBLIC vybudovat v části Kalná čerpací stanici. Místní obyvatelé se odmítali s touto skutečností smířit a nastala bojová nálada. Křik, výčitky, podezřívání a další negativní věci byly řešeny téměř denně na obecním úřadě. Čerpací stanice dnes bez problémů pracuje. V tomto roce jsme provedli úpravu místních komunikací frézovanou drtí a byla zpevněna cesta do chatové osady Borka.


V roce 1999 došlo k rozšíření veřejného osvětlení v obci Soutice u bytových domů č.p. 42, č.p.114, rovněž tak i u hřbitova a v části Kalná u nemovitostí p. Petrů a p. Horáčka. Obec obdržela na základě žádosti dotaci od MMR na rekonstrukci - vybudování 6 bytových jednotek a zároveň záchranu domu č.p.76 – bývalé pošty. Tento rok přinesl po usilovném jednání s STP Praha zahájení plynofikace naší obce Soutice. Rovněž jsme pořídili nádoby na tříděný odpad, zakoupili jsme dřevěné lavice k hospůdce ve škole a pořídili jsme letecké snímky celého území obce. Zdravotně postižení dostali od obce Soutice příspěvek. Vzhledem k tomu, že v obci dobře pracoval Sportklub, provedli jsme na základě jejich žádosti nutné opravy hygienického zařízení a úpravy prostor v budově bývalé školy. Pro část Kalnou byla v tomto roce započata dlouhá a nekonečná jednání na získání dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace.

V roce 2000 proběhla reforma veřejné správy a tím došlo ke zrušení okresních úřadů z důvodu, aby byly úřady a úředníci blíže lidem. Zda-li se tento záměr naší vládě podařil, posuďte sami. V obecním lese Čepárky bylo vysázeno 2500 stromků. Probíhala další jednání ohledně plynofikace části Soutic - Podolí, jednalo se o výstavbě protihlukové stěny pro části Kalnou a Černýš. V části Černýš proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. Pro část Kalnou byla zpracována dokumentace na posílení elektrické energie nízkého napětí, vysokého napětí a trafostanice. V tomto roce byl po kolaudaci bytů v bytovém domě č.p. 76 zveřejněn záměr na prodej bytů, bohužel místní občané ztratili zájem o koupi bytu a tak byly nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře.

Rok 2001 byl přínosem pro část Kalnou, neboť byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace v této části, tak dlouho očekávaná a potřebná. Rovněž byly v části Kalná provedeny drobné opravy na kapličce se zvoničkou. Po vybudování vodovodu a kanalizace byly místní komunikace v Kalné opatřeny novým asfaltovým povrchem. Pro část Černýš se nám podařilo získat grant ve výši 100 000,- Kč od Nadace Občanského fóra na rekonstrukci zvoničky. Grant starostka osobně převzala od manželů Dáši a Ivana Havlových v soukromé rezidenci amerického velvyslance v Praze za jeho účasti. Zvoničku opravil pan Tomáš Svoboda. Podařilo se nám v tomto roce plynofikovat i část Podolí.

Rok 2002 přinesl mnoha lidem pláč a spoustu starostí, neboť záplavy učinily lidem ze života peklo a to se promítlo i do naší obce. Poslali jsme obci Zálezlice finanční příspěvek a soutičtí občané přispěli hygienickými a pracovními pomůckami. Určitě postiženým lidem pomohla i sbírka oblečení, hraček a dalších potřebných věcí, které jsme odvezli do místa záplav. Poskytli jsme finanční příspěvek pro Záchrannou službu ve Zruči nad Sázavou ve výši 5 000,-Kč. Pro obec byl koupen sypač na zimní údržbu. Po obdržení dotace od Ministerstva životního prostředí ČR jsme ve spolupráci s vlašimskými ochránci přírody podle schváleného projektu vysázeli zeleň na návsi. V dnešní době se předhánějí barevnými květy a plody stromky, keře a drobné keříky, které sem byly vysazeny. Zachována zde byla borovice, která narostla větších rozměrů a je každoročně s přicházejícím adventem vánočně ozdobena. Byla vymalována hasičská zbrojnice a osazena novým osvětlením. Neustálá jednání ohledně dokončení kanalizace v obci Soutice začala přinášet kýžený výsledek. Největší radost začala s přípravou symbolů obce Soutice „znakem a praporem Obce Soutice“ heraldickou kanceláří Dauphin.

V roce 2003 byla, díky ministru Životního prostředí Liboru Ambrozkovi, který vyslyšel naše prosby a podepsal pro naši obec finanční prostředky, zahájena II. etapa výstavby kanalizace v obci Soutice. Rovněž v tomto roce byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace pro část Černýš. Na  Obecním úřadu proběhla rekonstrukce vnitřních prostor. V tomto roce bylo pořízeno z příspěvků různých sponzorů a za přispění z rozpočtu obce vozidlo a vybavení pro naše dobrovolné hasiče. Na místním hřbitově byl naistalován automat na svíčky a pořízena nová pumpa. Budovy obce, kterými jsou bývalá škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice byly osazeny plynovým vytápěním.


V roce 2004 jsme se dočkali symbolů pro naši obec „znaku a praporu“ na kterých se pyšnilo na bílém podkladu černé orlí křídlo s červeným spárem, obklopeno modrou soutěskou. Podobný znak měl ve svém erbu rod Čábelických ze Soutic. Starostka osobně  převzala symboly obce Soutice při slavnostním shromáždění z rukou předsedy p. Lubomíra Zaorálka v Parlamentu ČR. Pořídili jsme saténovou vlajku, která je dnes umístěna v našem muzeu, silonové vlajky, odznaky a další symboly obce. Na hřbitově byl opraven kamenný kříž p. Zárubou z Divišova. V části Kalná bylo vybudováno u rybníka zázemí pro posezení místních občanů, jako jsou lavičky, stůl, krb a ohniště. V části Podolí byla opravena z dotačních peněz místní komunikace a vybudována horská vpusť. V tomto roce byla vydána kniha "Želivka naše řeka," kterou napsal p. Pleva z Ledče nad Sázavou. Jsou zde popsány jednotlivé obce v okolí řeky Želivky, o naší obci je zde moc hezké povídání doplněné fotografiemi.

V roce 2005 byla vydána p. Plevou další kniha s vazbou na naši obec Soutice pod názvem „Sázava milovaná“. Zahájili jsme sociální službu pro důchodce a přestárlé občany v obci, neboť jsme získali bezúplatným převodem vozidlo od Policie ČR z Brna k tomuto účelu. Započalo rozvážení obědů od pana Studničky ze Zruče nad Sázavou našim důchodcům. Na nákup, k lékaři nebo na úřady nebyl a není problém seniorům odvoz zajistit. V tomto roce byly provedeny odbornou firmou restaurátorské práce na Pomníku padlým z I. světové války. Pro potřeby obce jsme koupili vysokotlaký čistič, sekačku na trávu a vysavač listí. Na soutoku Želivky a Sázavy jsme pronajali obecní pozemky společnosti Stilking film k natáčení části filmu „Illuzionista“. Do obecní kroniky nám napsal poděkování hlavní hrdina tohoto filmu, americký herec pan Edward Norton.

Rok 2006 přinesl opět starosti, slzy a trápení lidem, které zasáhly povodně. Řeka Sázava vytlačila ze břehů řeku Želivku a její voda způsobila zatopení části Kopeček. Naštěstí nedošlo k závažným škodám na majetku ani na zdraví lidí, kteří mají své nemovitosti v bezprostřední blízkosti řeky. Obec Soutice poskytla finanční příspěvek, ale i materiální podporu lidem postižených povodněmi. Starostka Alena Exnerová byla pozvána k převzetí vyznamenání od Hasičského záchranného sboru Kladno za obětavý přístup při povodních, záchranu lidských životů a majetku. Po povodních, které zasáhly naší ČOV byla provedena rekonstrukce ČOV z dotací od MMR ČR, tyto finanční prostředky byly přiděleny i na vybudování nové lávky přes řeku Želivku a byla opravena místní komunikace k hájence. Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu č.1 v územním plánu obce Soutice. Tento rok je významný také tím, že paní Božena Schmatová začala psát obecní kroniku.

Rok 2007 byl rokem, kdy jsme při rekonstrukci půdních prostor objevili řadu historických listinných dokumentů. Tyto dokumenty průběžně zpracovala Božena Schmatová se svým manželem tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Byl zpracován povodňový plán obce Soutice. Do části Kalná byla pořízena v hodnotě 70 000,-Kč autobusová čekárna. V budově bývalé školy č.p.16 byla provedena částečná výměna oken a zaměstnanci obce Libor Exner a Roman Petrásek provedli vybourání starých oken, opravili společně s Jaroslavem Brzkem vybourané části po osazení oken. V části Černýš byl položen asfaltový povrch na místní komunikaci. Pro ČOV bylo pořízeno zařízení na likvidaci fosforu v hodnotě 100 000,-Kč.

V roce 2008 byl vyhlášen špýchar v Hradě jako kulturní památka a zároveň byla podána žádost na SZIF Praha o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci špýcharu na venkovské muzeum. Byla ošetřena památná lípa u sousoší Svaté Anny a Panny Marie sdružením ČSOP Vlašim. Pro část Kalná a část Černýš byly zakoupeny a zabudovány sestavy pro děti – prolézačka, skluzavka, houpačka. Do naší obce byl zaveden bezdrátový internet Radkem Jelínkem z Nesměřic. Lidé měli možnost v tomto roce koupit pohledy obce Soutice a částí Kalná a Černýš. Na základě žádostí jsme poskytli z obecního rozpočtu finanční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru v Benešově a Sdružení tělesně postižených ve Vlašimi.

V roce 2009 byl pořízen pro potřeby našich občanů a pro potřeby obecního úřadu Czech Point, na který jsme získali od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 68 540,-Kč. Koupili jsme sněhovou frézu, poskytli jsme finanční příspěvek na pořízení BABYBOXU pro nemocnici v Benešově. Opravili jsme kapličku u č.p.5 a všechny křížky na celém území obce. V obecním lese Čepárky jsme vysadili 4000 stromků za účinné spolupráce s SDH Soutice. Dokončili jsme II. etapu výměny oken a vchodových dveří v budově č.p.16, která obecní rozpočet přišla na 728 969,-Kč. Zaměstnanci provedli vyštukování a výmalbu všech místnosti a chodby. Podařilo se nám udržet provoz České pošty v naší obci. Velkým přínosem pro místní občany bylo znovu otevření prodejny potravin v č.p.16. Byly zahájeny restaurátorské práce na soše svatého Jana Nepomuckého. Rovněž byla zahájena rekonstrukce špýcharu na vesnické muzeum. Na Podolí byla provedena zaměstnanci obce oprava mostku, položení betonových rour u č.p. 32. V tomto roce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na plynofikaci Kopeček a projektové dokumentace na vodovod, kanalizaci a plynofikaci chatové osady na „Rafandě“.

V roce 2010 byl na návsi v Souticích a u muzea  položen asfaltový povrch a vybudován chodník. Bylo dokončeno vesnické muzeum v hodnotě 4,9 mil. Kč a osazena zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého, na kterou jsme dostali dotaci ve výši 80 000,-Kč a z obecního rozpočtu jsme doplatili 122 091,-Kč. Byla opravena část mostu a osazena původními patníky komunikace vedoucí k soše sv. J. Nepomuckého. Na „ostrově“ v části Podolí byl vyčištěn pozemek od náletových dřevin. Pořídili jsme další nádoby na tříděný odpad v hodotě 60 000,- Kč pro obec Soutice, část Kalnou, část Černýš, Kopečka a Podolí. Koupili jsme malý traktor za 190 000,-Kč na údržbu zeleně na celém území obce. Poskytli jsme finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na nákup germicidních svítidel dětskému oddělení Benešovské nemocnice.

V roce 2011 zaměstnanci obce začali s vnitřními úpravami knihovny v budově č.p.16. Panem Michalem Vilímovským byla provedena rekonstrukce a opravy na hospůdce v č.p.16. Na dětském hřišti Alena Svobodová a Dana Vlasáková prováděly údržbu a nátěr vybavení. Tato údržba proběhla i v části Kalná a části Černýš. V obci byl firmou ČEZ uložen kabel do místních komunikací a vybudována trafostanice na posílení nízkého napětí. Byla provedena výměna veřejného osvětlení a jeho rozšíření v obci Soutice, ale i v části Kalná od č.p.17 až k e.č. 01. Proběhla výměna vodoměrů v celkové hodnotě 245 000,- Kč.

Rok 2012 započal přípravou a podáním žádostí o dotace pro SDH Soutice na opravu hasičské stříkačky a nákup vybavení, jako jsou pracovní oděvy, helmy atd.. Další žádost se týkala výměny oken a dveří v budově obecního úřadu. Dotace nám byly obě přiděleny. Požádali jsme rovněž o dotaci na opravu kříže v Černýši. Kříž byl pracovníky Státního památkového ústavu vyhodnocen jako unikát v České republice, ale bohužel k získání dotace to nestačilo. Velice nás to mrzí, ale budeme žádat dál, nevzdáme se, taková nádhera přece nemůže být zapomenuta. V měsíci březnu jsme připravili a podali žádost o dotaci na opravu sousoší svaté Anny a Panny Marie. Další žádost byla podána u firmy ČEZ na rekonstrukci hřiště v Souticích. Probíhaly práce v obecním lese, zaměstanci čistili obecní lesní pozemky a bylo vysázeno 1 500 stromků.

Rokem 2013 byla zahájena rekultivace pískovny, která léta sloužila jako skládka všeho možného, především cizími subjekty. Z pískovny postupně vzniká zelná zóna pro odpočinek, doplněná lavičkou a výsadbou stromků. Budova obecního úřadu byla vymalována a proběhla rekonstrukce kanceláří. Sbor dobrovolných hasičů opravil padající taras u domu č.p.57. Tím byl vylepšen příchod k soutickému muzeu. Rovněž se členové SDH chopili barev a štětců a provedli nátěr dřevěné lávky přes řeku Želivku. Byla zde vidět i lidová tvořivost, což bylo velmi originální.

V roce 2014 bylo zrestaurováno sousoší svaté Anny a Panny Marie a upraveno jeho okolí společně s výsadbou keřů, ošetřením stromů, zabezpečení svahu proti vodní erozi a sousoší bylo rovněž doplněno dřevěným mobiliářem a směrovkami k dalším památkám v obci.  Zaměstnanci obnovili záhony s růžemi ve středu obce. SDH se opět aktivně podílel na opravě hřbitovní zdi. Do chatové osady Borka byla vyspravena příjezdová komunikace a rovněž zaměstnanci obce provedli opravu přístupové komunikace v části Hrad. ŘSD Bernartice vybudovalo nové svody na vodu z přívalových dešťů z D1 a vydláždilo okolí podjezdu D1 v Kalné. Rok 2014 byl pro Soutice velmi významný díky přihlášení naší obce do Vesnice roku 2014, kde jsme obdrželi dvě ocenění v podobě Zelené stuhy za péči o zeleň a památky a další ocenění Zlatá cihla za zdařilou rekonstrukci špýcharu na muzeum.